Xboxmojo (EN)

Thomas Sausen
Since 11/2021 14 episodes

The History of Xbox Era (with Jon Clarke)

Thomas and Jon talk about the evolution of the Community Xbox Era

2022-03-14 73 min Thomas Sausen

Description & Show Notes

In the 8th episode, Thomas has Jon Clarke from Xbox Era as a guest. They discuss the evolution of Xbox Era, talk about the Xbox community, and how Halo has positively impacted Jon's life.